Gap messenger
Download

‌ #تیکه_کتاب

گاه آنچه مصیبتی بزرگ به نظر می رسد،
به عظیم ترین خیر و صلاح زندگیمان بدل می شود ...

📚 شفای زندگی
▫ لوییز هی

𝓑𝓪𝓷𝓸𝓸_𝓐_𝓢_𝓜
@sunflowers 🌻』‌

7 February 2024 | 09:48