Gap messenger
Download

📦 تغییرات در مدیریت بسته
✔ برداشته شدن بخش های کندکننده و اضافی
✔ حذف قفل و تک فرآیندی
✔ اضافه شدن پشتیبانی SquashFs
✔ اضافه شدن امنیت Read Only بودن بسته ها و عدم امکان تغییر آنها
✔ برداشته شدن لیست های دستی
✔ متن باز شدن همه پایتون ها در محل اجرایی (بدون نیاز به بایت کد شدن)
✔ سبک سازی و پرسرعت کردن بسته ها
✔ تغییرات در سبک بسته بندی

@pyabr

22 July 2022 | 09:40