Gap messenger
Download

نوار ابزار ویندوز ۱۱ با وجود اینکه هنوز ویندوز ۱۱ امکانی جز پایین بودن ندارد به پای ابر اضافه گردید

به زودی امکان راست و چپ نوار ابزار پای ابر بر پایه ویندوز۱۱ اضافه خواهد شد و در کنار آن ممکن است نوار ابزار ویندوز ۱۰ در چهار جهت هم اضافه گردد

18 November 2021 | 01:15