Gap messenger
Download

✍ پاییـز رو به اتمام است!

دیگر از پاییز فقط نمناکی اش مانده!
حتی خش خشِی در گوشِ دلتنگی من نمی پیچد....

دلواپسی یعنی؛
کوچه های خیس؛ مِنهای رهگذر....

آی رهگذرِ موعود ؛
در روزگار قحطیِ انسانیت
نزدیک است غربتِ پاییز، دنیا را ببلعد!

🔸 نمی آیی؟

@ostad_shojae

4 December 2018 | 09:47