Gap messenger
Download

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۶

✨فرشته ها هیچ فاصله ی زمانی و مکانی با ما ندارند...
همینجا، کنار ما هستند!

فقط نسبت ما در #باطن می باشند!
یعنی ظهور ندارند....

@ostad_shojae

9 October 2018 | 10:19