Gap messenger
Download

باشیم.

✅ به هر حال فراز و فرود #زندگانی امری همگانی است. یک روز دنیا با ماست و روزی دیگر بر ماست. پس باید همواره آمادگی و آگاهی لازم برای گذر از بزنگاه ها و نقاط سخت زندگی خویش را داشته باشیم. در غیر این صورت خیلی زود در ورطه ی ناامیدی و ناتوانی غرق خواهیم شد و بدون آن که از زمان، عمر و نعماتی که خداوند در اختیار ما قرار داده باشد بهره ای ببریم ناکام می مانیم.

✅ البته یک اصل مهم در این رابطه وجود دارد که هر یک از این دو واژه بدون دیگری ممکن است در زمان کوتاهی اوضاع را بهتر کند اما بدون شک در طولانی مدت راهکار کامل و جامعی نیست. #مدارا_کردن بدون مداوای زخم ها همانند نادیده گرفتن صورت مسأله است و تلاش در مداوا بدون مدارا امری است که سبب شکنندگی انسان، کاهش مطلوبیت زندگی و نهایتاً عدم موفقیت خواهد شد.

✅ مدارا کردن با مردم و مشکلات زمانه و زندگی، سرآمد #حکمت و از بهترین کارها است که اگر با مداوای زخم ها و درمان های روحی و جسمی همراه شود عاقبت بهتری برای انسان رقم خواهد زد.

🔺 منبع: #هفته_نامهنخست،
🔻 پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، شماره ۱۰۰۳

#تحلیل_مسائل_روز
#پایگاه_جامع_مدیریار

http://www.modiryar.com

@modiryar

29 February 2024 | 08:47