Gap messenger
Download

📚 شرط جبران خسارت در قرارداد مضاربه

💠 سؤال: آیا در قرارداد مضاربه، سرمایه گذار می تواند شرط کند که عامل باید تمام ضررهای احتمالی بر سرمایه را از مال خود جبران کند؟
در صورت عدم حصول سود از مضاربه، آیا سرمایه گذار می تواند از عامل، سود را مطالبه کند؟

✅ جواب: شرط یاد شده، اشکال ندارد ولی اگر سودی حاصل نشود، سرمایه گذار نمی تواند از عامل، سود را مطالبه کند.

#احکام_معاملات #احکام_مضاربه

🆔 @leader_ahkam

29 April 2023 | 01:45