Gap messenger
Download

کمی نا امید شدم. با خودم گفتم برم سراغ کسی که کمی جوون تر باشه.
و آلوده دنیا نشده باشه...
آقا محمدحسین دانشجوی ممتاز دانشکده فنی بود
رفتم سراغش. نمونه بود. کمی از اخلاقیاتش پرس و جو کردم و...

🎙#داستان_صوتی #کمی_دیر_تر - قسمت چهارم

🔗 دریافت بقیه قسمت‌ها : https://bonyana.com/11514
📲 @bonyana 💚 @nojavania

17 March 2021 | 07:20