Gap messenger
Download

آدریان تو میدونی تو دنیا چه خبره؟ از مسلمان کشی های وحشیانه خبر داری؟
فیلم‌ها رو ضبط می کنند و با افتخار می فرستند تو اینترنت...
طاقت دیدن سر بریدن و اعدام بچه هارو داری؟
طاقت دیدن خفه کردن با کابل و گردن زدن با اره برقی رو داری؟
زنده زنده سوزاندن مردها و زنها و کشتن با چوب رو چی؟ طاقت داری؟
وحشی هایی که میشینن برای تفریح یه نفرو سلاخی می کنن و می خندن...
به چه جرمی؟ به جرم اینکه اون شخص دین اسلام را پذیرفته ... ....

🎙 داستان صوتی ظهور مسیح - قسمت دهم

🔗 دریافت بقیه قسمت‌ها : https://bonyana.com/4199
📲 @bonyana 💚 @nojavania

12 March 2021 | 04:28