Gap messenger
Download

#ارزش_والای_والدین_در_نزد_خدا
…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-
دو برادر ، مادر پیر و بیماری داشتند . با خود قرار گذاشتند که یکی در خدمت خدا و دیگری در خدمت مادر باشد . یکی به صومعه رفت و به عبادت مشغول شد و دیگری در خانه ماند و به پرستاری مادر مشغول شد . چندی نگذشت که برادر صومعه نشین مشهور عام و خاص شد و به خود غره شد که : « خدمت من ارزشمندتر از خدمت برادر است ! چرا که او در اختیار مخلوق است و من در خدمت خالق ! » همان شب در خواب دید که پروردگارش وی را خطاب کرد : « به حرمت برادرت ، تو را بخشیدم ! »
…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-…-
#کتابخانه_تاریخ
@LibraryOfDate

17 June 2022 | 04:43