Gap messenger
Download

‼يكی از علل اصلی خيانت مردان، عدم رضايت جنسی در رابطه زناشویی ميباشد كه ممكن است، از اختلالات جنسی خود فرد يا همسرش نشأت گيرد.

🔻بطور كلی، عدم رضايت جنسی موجب ميشود مردان اقدام به برقراری ارتباط فرا زناشويی كنند. برای حل اين مسئله، ميتوان با فرهنگسازی در جامعه برای مراجعه به سكستراپی و مشاوره، گامی در جهت كاهش خيانت برداشت.

🔻از علل اصلی خيانت زنان، انتقام و نارضايتی از روابط ميباشد!

🔻با وجود اينكه از نظر قانونی و شرعی، مردان در شرايطی ميتوانند همسر ديگری داشته باشند، از ديدگاه زنان مراجعه كننده به دادگاه، اين اقدام مردان نيز خيانت محسوب ميشود. زنان مذكور، به علت نااميدی از حمايت قانونی، با انتقام ميخواهند حق خود را بگيرند كه اين مسئله آسيب های جبران ناپذيری را در پی دارد.

🔞💏 @zanashoi_x 💦💋

16 October 2020 | 04:22