Gap messenger
Download

❗️طبق آمارهای رسمی در 60 تا 70 درصد طلاق ها ، مشکلات جنسی دخیل است !

← ناهمخوانی جنسی زن و شوهر و اطلاعات پایین جنسی میتواند بنیان خانواده را از هم بپاشد و سرنوشت خانواده را به طلاق موکول نماید

🔻 بسیاری از جوانان به علت فرهنگ و مسائل اجتماعی و خانوادگی در دوران آشنایی پیش از ازدواج ، به بررسی این مساله نمی پردازند و بدون توجه به میل و نیازهای جنسی ، همسر انتخاب می کنند اما اهمیت ارزیابی این عامل ، بسیار مهم تر از بررسی های دیگر است

🔞💏 @zanashoi_x 💦💋

16 October 2020 | 04:22