Gap messenger
Download

#رابطه_در_این_مواقع_مناسب_نیست

نزدیکی جنسی بعد از ورزش، پس از حمام، پس از فعالیت سنگین مناسب نیست.

نزدیکی جنسی ھنگام گرسنگی و بعد از غذا خوردن و مصرف نوشیدنی مناسب نیست.

نزدیکی جنسی پس از شادی زیاد یا غم زیاد نیز مناسب نیست.

⇠ علائمی که نشان میدھد نزدیکی جنسی زیان آور است:
احساس لرز و سرما یا لرزش بدن ھنگام نزدیکی جنسی احساس نوعی درد و رنج در اندامھای بدن

⇠ اگر چنین علائمی در خود احساس کردید بھتر است که یک ھفته از نزدیکی بپرھیزید و غذاھای مفید و با کیفیت مصرف کنید.

⇠ نزدیکی با شکم پر موجب ضعف معده خواھد شد و بھتر است که 2 تا 3 ساعت بعد از غذا باشد.

🔞💏 @zanashoi_x 💦💋

16 October 2020 | 04:20