Gap messenger
Download

🔴 ارتباط ماهی با سکته

♻ #ماهی #سرد و لطیف است، بنابراین باید با مواد غذایی #گرم پخته شود.

🔉 حکیم حسین خیراندیش

🚨 در انتشار این مطالب کوشا باشید

📡 @www_irismed_ir

16 January 2024 | 06:47