Gap messenger
Download

#طرح_پاسخ_علامه

#پرسمان_قرآنی
شماره ۲

🔺با توجه به آیه ألَسْتُ بِرَبِّکُم « اعراف، ۱۷۳و۱۷۲»، چرا از تمامی انسانها، فقط نسبت به صفت ربوبیّت الهی، اقرار گرفته شده است و نه از دیگر اسمای حسنای الهی ⁉

❇ هر انسانی بر فطرت شناخت ربوبیّت، با استنتاج عقلی، به دنیا می آید و این پدر و مادرند که او را از فطرتِ سلیم خویش، منحرف کرده و به آیینِ یهود یا نصاری و یا مجوس - که از دین فطرت روی گردان شده و دینِ خدای عزیز را تحریف کرده‌اند - در می آورند.

❇ اما اینکه خداوند آنان را تنها بر ایمان به «ربوبیّتِ خویش» گواه گرفت، و از گواهی بر «الوهیّت» و ایمان به آن، چیزی نپرسید؛
ازآن رو می‌باشد که ایمان به «ربوبیت» و قانون گذاریِ خدا در نظام زندگی مخلوقات، مستلزم ایمان به «الوهیّت» و خالق آنان است، در حالی که عکس آن صادق نیست.

📚 عقاید اسلام در قرآن کریم؛
ج اول بحث میثاق الهی نسبت به بنی آدم

برای مطالعه بیشتر به بحث تفسیری از آیه کریمه «الّذی خَلق فَسَوّی»، در همین کتاب شریف علامه عسکری مراجعه بفرمایید.
@vaghfeahlebeyt

14 May 2020 | 03:39