Gap messenger
Download

توضیحاتی در مورد بلغم (قسمت اول)

یکی از اخلاط چهارگانه، مایعی است که در معده تولید می شود و در بدن جایگاه خاصی ندارد و در تمام سطح بدن همراه با خون در جریان است.
بلغم طبیعی در روند طبیعی خویش به خون تبدیل می شود.
در واقع، بلغم خون خامی است که در صورت پخته شدن به خون تبدیل می شود.
مزه این نوع بلغم شیرین است و طبع آن سرد و تر است.
@TebSonnati

12 February 2017 | 10:05