Gap messenger
Download

👤 #سعید_جلیلی

🔹️ طبق آمار ارائه شده تقریبا به اندازه کل تسهیلات مسکنی که در سال به کل مردم ایران توسط بانک ها ارائه میشود ، بانک ها به کارکنان خود وام میدهند!

✅ چه کسی قرار است جلو این وضع را بگیرد؟

6 January 2023 | 12:04