شهرآموز | آنچه باید درباره امور بانکی بیاموزیم
#شهرآموز
🔴کانال رسمی بانک شهر
@ShahrBankOfficial

۲۰ تیر ۱۳۹۸ | ۰۵:۴۹

#کلام_روز

🔴کانال رسمی بانک شهر
@ShahrBankOfficial

۲۰ تیر ۱۳۹۸ | ۰۵:۴۸
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۶
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۶
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۶
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۶
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۶
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۶
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۶

📜ورق بزنيد|صفحه اول روزنامه هاي صبح كشور
پنجشنبه ١٢ اردیبهشت ١٣٩٨
🔴كانال رسمي بانك شهر
@ShahrBankOfficial

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۵

Shahr Bank | بانک شهر:
عارفان علـم عاشـق می شوند
بهـترین مردم معلـم می شـوند
#مناسبت
@ShahrBankOfficial

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۴

شهرآموز | آنچه باید درباره امور بانکی بیاموزیم
#شهرآموز
🔴کانال رسمی بانک شهر
@ShahrBankOfficial

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۴

#کلام_روز

🔴کانال رسمی بانک شهر
@ShahrBankOfficial

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۴

🎥ببینید|بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب و خدمات بانک شهر
#کتاب۳۲
@ShahrBankOfficial

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۱

🎥ببینید|تمام روزهای شکوفا از تلاش روز تو باد
#مناسبت
@ShahrBankOfficial

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۰

📜ورق بزنيد|صفحه اول روزنامه هاي صبح كشور
چهارشنبه ١١ اردیبهشت ١٣٩٨
🔴كانال رسمي بانك شهر
@ShahrBankOfficial

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۰
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۹
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۹
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۹
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۹