Gap messenger
Download

🎥سردار و امنیت منطقه

🔹 در حالی که داعش و شماری از گروههای تروریستی و افراطی مذهبی با سلاح های اجاره ای آمریکا و عربستان سعودی تا پشت دروازه ادیان بزرگ منطقه رسیده بودند، سردار دل‌ها با یک فرماندهی به مرکزیت اسلام ، امنیت را به منطقه بازگرداند .
http://Rozatoalzahra.ir

1 January 2022 | 09:41