Gap messenger
Download

حمله به ارکان نظام با نقاب دفاع از امام!

در داخل نیز برخی نتواسنتند عناد خود نسبت به سرود «سلام فرمانده» را پنهان کنند. خبرگزاری «جماران» وابسته به موسسه حفظ و نشر آثار امام(!) نیز در همین طیف است. این خبرگزاری روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ با نقاب طرفداری از امام به این سرود تاخت و آن را شروع امام زدایی سیستماتیک در نظام دانست.

23 May 2022 | 02:25