Gap messenger
Download

❇تاریخ پول- بخش دوم (بخش ۲)
⚜در این قسمت در ادامه ی قسمت قبل به این می پردازیم که چه طور سیر تکامل پول بعد از چند هزار سال در طی فرایند های مختلف پول را از ماهیت قدیمی خود جدا و آن را تبدیل به پول امروزی ما می کند.
https://digesttt.podbean.com/e/قسمتپانزدهم-تاریخپولبخش-د/
#podcast
#پادکست
#digesttt
#دایجست
#digesttt_15
کانال ما در گپ
https://Gap.im/itmans
گروه پرسش و پاسخ در گپ
https://Gap.im/gnu_linux

16 October 2020 | 11:22