Gap messenger
Download

آغاز طرح صبح دانایی با رویکرد کتابخوانی ویژه مدیران ارشد شهرداری مشهد
مدیرکل دفترنوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد گفت: طرح صبح دانایی با همت گروه آموزش و توانمندسازی این دفتر و با هدف ارتقاء و تعالی معنوی و توسعه مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران ارشد شهرداری مشهد برنامه ریزی شده است.
https://planning.mashhad.ir/s/mfakyfN
http://gap.im/planningdeputy

7 June 2023 | 10:43