Gap messenger
Download

💢 حجتی: «نیروی انسانی» سرمایه اصلی و اساس توسعه کشور است

✅ وزیر جهاد کشاورزی در مراسم معارفه معاون جدید توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی:

🔹نیروی انسانی، سرمایه اصلی و اساس توسعه کشور است.

🔸تربیت، مدیریت و بهره گیری از این ظرفیت عظیم برای توسعه کشور ضروری است.

🔹آموزش و تربیت نیروی انسانی باید مطابق با اقتضائات زمان و مکان توسعه یابد.

🔸نیروی انسانی باید متناسب با تحولات و پیشرفت های دنیا به دانش، ابزار و امکانات روز تجهیز شود.

http://air.ir/6TuF
@paj12

16 April 2019 | 11:20