Gap messenger
Download

#فرشتگان_کارگزاران_عالم ۲۹

🎨 فرشتگان نقاشِ تمام دانه هایی اند که در دل خاک کاشته می شوند...

رنگ آمیزیِ درختان و میوه ها هم، کارِ زیبای فرشتگان است...

@Ostad_Shojae

1 6 December 2018 | 10:13