Gap messenger
Download

✨اگر ایمان شما، در حریم قلبتان نفوذ نکرده
و با قلبتان، درگیر عشق بازی با خدا نشده اید؛

هنوز در رتبه ای پایین تر از فرشتگان قرار دارید.
✨ @Ostad_Shojae ✨

3 October 2018 | 11:20