Gap messenger
Download
Pinned Message
با ارسال فیلم، عکس، خاطره و مطلب مرتبط با "بر ...

همراهان عزیز
سلام

با توجه به اتمام کمپین #دنیای_گپ و مسابقه #بامشاهیر از امروز مطلب جدید در کانال های مشاهیر درج نخواهد شد.
تاریخ قرعه کشی و اهدای جوایز آخر دی ماه می باشد.
دوستانی که در این مسابقه شرکت کرده اند می توانند تا آخر دی ماه برای مطلبشون لایک بگیرند.

31 December 2018 | 09:10

برای رای دادن به این مطلب،لایک کنید.
ارسالی از طرف امیر حسین
#دنیای_گپ
#برادران_امیدوار

27 December 2018 | 02:07

«موتورسیکلت را با کمک برادران تضامنی از انگلستان وارد کردیم, خودمان یک صندوق برای موتور درست کردیم و گاردهایی هم از جنس فلز برای اطراف آن ساختیم که حکم سپر را داشتند. به جز صندوق بار که وسایل مان را در آن قرار داده بودیم، یک باک یدک هم برای بنزین درست کردیم که در طول سفر خیلی به کمک مان آمد چون آن زمان، مثل الان نبود که همه جا پر از بمب بنزین باشد»

برای رای دادن به این مطلب،لایک کنید.
ارسالی از طرف *A*M*
#دنیای_گپ
#برادران_امیدوار

27 December 2018 | 08:37

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﻭ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ، ﭼﺎﭖ ﻣﻘﺎﻻﺕ، ﺗﻬﯿﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ … ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻭ ﯾﮏ ﮐﺎﺭ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ، ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪ . ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻧﯿﺎ ﺟﺰﻭ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ.

برای رای دادن به این مطلب،لایک کنید.
ارسالی از f☔️s
#دنیای_گپ
#برادران_امیدوار

27 December 2018 | 08:31

خودرو و موتورسیکلت برادران امیدوار

❣برادران امیدوار
در سال‌هایی که جهانگردی با دشواری‌های بسیاری همراه بود،اقدام به سفر به دور دنیا کردند؛ بنابراین، در موارد بسیاری، ازجمله موارد زیر، به‌عنوان نخستین‌ها مطرح هستند:

❗️نخستین جهانگردان ایرانی (عیسی امیدوار و عبدالله امیدوار)
❗️نخستین مسافر آسیاییِ قطب جنوب (عبدالله امیدوار)
❗️نخستین مسافر آسیایی که هم به قطب شمال و هم به قطب جنوب مسافرت کرد (عبدالله امیدوار)

برای رای دادن به این مطلب،لایک کنید.
ارسالی از طرف ادمیناتور
#دنیای_گپ
#برادران_امیدوار

24 December 2018 | 02:33

ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ ‏( ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ‏) ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻭﯼ ﻋﯿﺴﯽ ﺩﺭ ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮑﺴﺎﻝ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺩﻓﺘﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ‏( ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ‏) ﮔﺮﺩﯾﺪ . ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺑﻮﮐﺲ ﺑﻮﺩ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﯼ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻧﯿﺮﻭ ﺭﺍﺳﺘﯽ ‏( ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ ‏) ﺩﺭ ﺁﻣﺪ .
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ‏( ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ، ﮐﺸﺘﯽ، ﺑﻮﮐﺲ ﻭ (… ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﮐﻮﻫﻨﻮﺭﺩﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩ . ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﭼﻨﺪﯼ ﺑﻌﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﮐﻮﻫﻨﻮﺭﺩﯼ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﻗﻠﻪ ﻫﺎ ﻭ ﮐﻮﻫﻪ ﺍﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ . ﺻﻌﻮﺩ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﻬﻨﺪ ﻭ ﺳﺒﻼﻥ، ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺍﺯ ﺟﺒﻬﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ‏( ﺩﺭﻩ ﯾﺦ ﺁﺭ، ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ، ﻋﻠﻢ ﮐﻮﻩ ﺍﺯ ﺟﺒﻬﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻭ ﺟﻨﻮﺑﯽ ‏) ﻏﺎﺭ ﻇﺎﻟﻤﮕﺎﻩ ﻃﺎﻟﻘﺎﻥ، ﺯﺍﯾﻞ ﺩﺭ ﺍﺑﻬﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﯽ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺳﻔﺮﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩ .

برای رای دادن به این مطلب،لایک کنید.
ارسالی از طرف حافظ
#دنیای_گپ
#برادران_امیدوار

24 December 2018 | 09:32

ﻋﯿﺴﯽ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﯼ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ 60 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺑﺨﺶ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﻧﻔﺮﻩ ﮔﺸﺘﻨﺪ . ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺳﻔﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻨﻨﺪ، ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﻃﺮﺡ ﺳﻔﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻭ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺳﻔﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

برای رای دادن به این مطلب،لایک کنید.
ارسالی از طرف oooooooooooo
#دنیای_گپ
#برادران_امیدوار

24 December 2018 | 08:54

😱تصاویر دیده نشده از برادران امیدوار!!😳

برای رای دادن به این مطلب،لایک کنید.
ارسالی از طرف Mr_Sah
#دنیای_گپ
#برادران_امیدوار

24 December 2018 | 08:40

آقای عیسی امیدوار، یکشنبه اول هر ماه در موزه برادران امیدوار در کاخ موزه سعد آباد حضور دارند. علاقمندان به ملاقات حضوری با ایشان میتوانند در یکشنبه اول هر ماه حدود ساعت ده صبح تا یک بعد از ظهر با ایشان دیدار کنند.

برای رای دادن به این مطلب،لایک کنید.
ارسالی از طرف سهیل
#دنیای_گپ
#برادران_امیدوار

24 December 2018 | 08:36

عیسی امیدوار چهارمین مدال شهروندی جهان را بدست آورد.

به گزارش خبرنگار گردشگری ایسنا، دبیرکل سازمان شهروند جهانی (WCO) از «عیسی امیدوار» به عنوان نخستین جهانگرد معاصر ایرانی که پیام صلح را برای مردم دنیا به ارمغان داشته تقدیر و چهارمین مدال شهروندی جهان را به او اهدا کرد.

برای رای دادن به این مطلب،لایک کنید.
ارسالی از طرف سپهر
#دنیای_گپ
#برادران_امیدوار

24 December 2018 | 08:32

سفرنامه برادران امیدوار

سفرنامه برادران امیدوار توسط عیسی امیدوار و عبدالله امیدوار (برادران امیدوار) برادران جهانگرد و پژوهشگر  ایرانی نوشته شده است. این دو برادر اولین ایرانیانی هستند که به شکل تخصصی و حرفه‌ای، در سال ۱۳۳۳ عزم کردند تا جهان را بکاوند.

برای رای دادن به این مطلب،لایک کنید.
ارسالی از طرف سپهر
#دنیای_گپ
#برادران_امیدوار

24 December 2018 | 08:30

عیسی امیدوار (۱۳۰۸، تهران، دروازه دولاب) و عبدالله امیدوار (۱۳۱۰، تهران، دروازه دولاب) دو برادر جهانگرد،پژوهشگر، و مستندساز ایرانی هستند. شعار برادران  امیدوار در سفرهایشان «همه متفاوت، همه خویشاوند» بود. در اردیبهشت ۱۳۹۴ دکتر کواک دبیرکل سازمان شهروند جهانی (WCO) از عیسی امیدوار به عنوان نخستین جهانگرد معاصر ایرانی که پیام صلح جهانی را با ایجاددهکده‌ای جهانی برای مردم دنیا به ارمغان آورده است،  تقدیر و چهارمین مدال شهروندی جهان را به او اهدا کرد. دکتر کواک همچنین عیسی امیدوار را به عنوان مشاور خود در ایران برگزید.

برای رای دادن به این مطلب،لایک کنید.
ارسالی از طرف محمد امین
#دنیای_گپ
#برادران_امیدوار

24 December 2018 | 08:22

با ارسال فیلم، عکس، خاطره و مطلب مرتبط با "برادران امیدوار" به ای دی @admin_campaign از جوایز زیر بهره مند شوید.
- بن خرید ۲۰۰ هزارتومانی از فروشگاه "آرتین آنلاین" برای اثر منتخب با بیشترین لایک در انتهای کمپین
- ۵ جایزه نقدی ۱۰۰ هزارتومانی به قید قرعه برای تمامی آثار ارسالی
توضیح: جوایز نقدی فوق در کیف پول گپ برندگان شارژ خواهد شد.

@omidvar.brothers

22 December 2018 | 08:20

عیسی امیدوار (۱۳۰۸، تهران، دروازه دولاب) و عبدالله امیدوار (۱۳۱۰، تهران، دروازه دولاب) دو برادر جهانگرد، پژوهشگر، و مستندساز ایرانی هستند. شعار برادران امیدوار در سفرهایشان «همه متفاوت، همه خویشاوند» بود.

@omidvar.brothers

22 December 2018 | 08:20