Gap messenger
Download

⚡️ سیستم های یادگیری عمیق مانند انسان­ها می­ شنوند

✅ مدل کامپیوتری نشان می­دهد که چگونه مغز صدا را پردازش می­کند.
✅ این مدل می­تواند عملکرد انسان را در انجام وظایف شنیداری مانند شناسایی ژانر موسیقی، عیناً بازسازی کند.
✅ انجام تکالیف حسی در سطح انسان توسط ماشین
✅ گسترش پایه های نظری ادراک
✅ کشف نحوه پردازش سلسله مراتبی کورتکس شنیداری
✅ این مدل درمواردی مرتکب خطا می­شود که انسان­ها نیز بیشترین نرخ خطا را در آن زمینه دارند
مطلب کامل: 👇👇👇
http://goo.gl/QRrGRy

16 July 2018 | 01:35