Gap messenger
Download

شانه گذاری RNA می تواند باعث بازسازی نورون ها شود

نوروسافاری | بازسازی آکسون نورون های محیطی پس از آسیب نیازمند یک برنامه رونویسی از ژن است که توسط مکانیسم های ژنتیکی و اپی ژنتیکی هدایت می شود.
به گزارش نوروسافاری از نچر، طبق یک مطالعه ی جدید توسط Ming و همکارانش، نقش یک مکانیسم تنظیمی اضافی _متیلاسیون mRNA_ در آکسون های محیطی موش آشکار شده است.
متیلاسیون بازهای آدنین در ناحیه ی نیتروژن ششم باعث تولید N6-methyladenosine(m6A) می شود که این یک تغییر (یا tag) وافر، پویا و قابل برگشت برای mRNA می باشد.
اهمیت مطالعه
تغییرات m6A در ارتباط با تنظیم رشد و عملکرد نورون ها بررسی شده است اما تاثیر این نوع از تغییرات بر سیستم عصبی بالغ ناشناخته مانده است.
محققین مشاهده کرده اند که افزایش m6A در نورون های حسی محیطی در ناحیه گانگلیون ریشه پشتی (DRG) بعد از ایجاد ضایعه عصب سیاتیک (SNL) نشان دهنده ی نقش تغییرات m6A در پروسه ی بازسازی می باشد.
مطالعه پروفایل های m6A به صورت گسترده در سطح ترانسکریپتوم نشان داده است که نشانه گذاری m6A القاء شده توسط آسیب در رونوشت هایی از ژن های دخیل در بازسازی دیده می شود که در حین بازسازی تنظیم مثبت دارند و همچنین در رونوشت هایی از ژن هایی که اجزاء سیستم ترجمه ی پروتئین را کد می کنند.

m6A می تواند باعث تغییر در پایداری، پردازش و ترجمه ی mRNA های نشانه گذاری شده شود. طبق پیشنهاد محققین این پژوهش، تغییرات m6A می تواند بر ترجمه ی همه ی پروتئین های نورون های ناحیه DRG در پاسخ به آسیب تاثیر گذار باشد.
طراحی مطالعه....... ادامه در وبسایت: http://goo.gl/v1pN9B
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

26 May 2018 | 11:13