Gap messenger
Download

⭕️ بلژیکی‌ها خواستار تغییر نظام پادشاهی کشورشان شدند

🔹 اعتراضات ضدنژادپرستی در بلژیک که در ادامه اعتراضات ضدنژادپرستی در آمریکا برگزار شده است، نظام پادشاهی این کشور اروپایی را هدف قرار داد.

🔹 همزمان با اعتراضات ضدنژادپرستی در بلژیک، برخی معترضان نمادهای پادشاهی بلژیک را هدف قرار داده و خواستار تغییر نظام پادشاهی در این کشور اروپایی شدند.

✅ @Masaf

7 June 2020 | 02:51