Gap messenger
Download

متقاضیان دوره آموزشی سوخت نگار چوب و نی جهت شرکت در آزمون ورودی روز شنبه مورخ 1400/07/17 در بازه زمانی 8-12 به مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران نجمه واقع درحاشیه میدان فردوسی مراجعه نمایند.

6 October 2021 | 01:50