Gap messenger
Download

اسامی پذیرفته شدگان دوره آموزشی تولید محتوی آموزشی با نرم افزار comtasiastudio
١- نجمه شریفی
٢- زهرا فخری
٣- راضیه محمد نیا
۴- شهناز هاشمی
۵- مزیه نعیمی
۶- محبوبه عباس آباد عربی
٧- محدثه احمد پور
٨- سهیلا حسن زاده رحمانی
٩- فاطمه حسینی
١٠- مهناز سیفی
١١- تکتم حسین زاده 👈🔹🔹متقاضیان نسبت به ثبت نام خود در کد دوره3527836 از لینک https://b2n.ir/650621 اقدام نمایید. 🔹🔹 شروع دوره از روز چهارشنبه مورخ 1400/07/07 می باشد پذیرفته شدگان راس ساعت 7:30 صبح مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران نجمه حضور یابند.

28 September 2021 | 11:08