Gap messenger
Download

اگر قلبا وزیر #آموزش_و_پرورش چنین اعتقادی نسبت به آموزش دارد و آن را به مانند کالایی با خودرو مقایسه می کند و معتقد است برای آموزش بهتر باید پول بیشتر پرداخت شود.
یک معنی بیشتر ندارد!ایشان به #قانون_اساسی کشور التزام عملی ندارد و نمی تواند وزیر مهمترین وزارتخانه دولت باشد.
#ایران_قوی

1 September 2023 | 09:42