Gap messenger
Download

🔸موقعیت منحصر به فردی که روسیه فقط برای ایران در نظر گرفت


🔹از حذف تعریفه بین ایران و روسیه چه می دانید؟
گفتگو با احمد صالحی در برنامه «روسیه به چه در ایران می خورد؟»

کامل:
📺 http://youtube.com/watch?v=gJg1S8oTZtM

31 July 2023 | 11:57