Gap messenger
Download

هفته پیش در خصوص قواعد بازی نظام سرمایه داری و شکلات دولت رفاه صحبت می کردم.گفتم یه شما خانه های ۳۵ متری را نشان نمی دهند.فقط می گویند با یک سوم درآمد خانه مناسب اجاره می کنیم!این جریان معتقد است ما در #ایران مصرف زده هستیم و روزی ما را مجبور به سکونت در چنین لانه هایی می کنند.
شاهد از غیب رسید.
@mahdi_gomroki

16 July 2023 | 06:35