Gap messenger
Download


یادگیری سریع
#زبان‌انگلیسی💭
۫  ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ   ˑ    ּ  𖥔 𓄼   ࣪⠀  ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ
🗣┊•موقع حرف زدن با خودتون از کلمہ
جدیدی که یاد گرفتین استفاده کنین
📒┊•کتاب ڪار بخرین
💻┊•از سایت ها و اپ هاۍ آموزش
انگلیسی استفاده کنین
💭┊•همہ چیز رو یکدفعه یاد نگیرین

1 April 2024 | 10:10