Gap messenger
Download

💎 اعضای این طرح پس از گزینش و مصاحبه و کسب امتیاز لازم در دورۀ مدیریت تغییر (پیش‌نیاز) وارد سطح یک طرح فرهنگی تربیتی قدر شدند.
اختتامیه سطح یک طرح دیروز جمعه ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۹صبح به صورت مجازی برگزار شد.

🔸 در این اختتامیه استاد جلیل معماریانی در مورد اهمیت و ضرورت توانمندسازی در بستر کار جمعی و تشکیلاتی و نقش‌آفرینی فرهنگی و اهمیت رشد انسان نکات مهمی فرمودند.

🔸 آقای فرهادی نیا، هم‌بنیان‌گذار مجموعه مدیربان هم زمینه های عملیاتی و حرفه‌ای این مباحث را در سازمان های ذیل مجموعه کتاب پردازان بیان کردند.

🔸 در این جلسه آقای سبزجو از موسسه شمیم علم و آقای مهندس زاهدی نیا از گروه ساختمانی هشت که از اعضای فعال طرح قدر۴ بودند تجربه‌های زندۀ خود را در مورد آموزه های این طرح در زندگی و کسب کار مطرح کردند.

🔸 در پایان جا دارد تشکر ویژه داشته باشیم از کلیه دست‌اندرکاران این طرح تربیتی که خودشان روزی از شرکت کنندگان دوره های قبلی طرح قدر بودند و با پایان دوره، تصمیم گرفتند آنچه خود آموختند به دیگران نیز معرفی کنند و در این سفر راهنمای مسیر عزیزان باشند.

1 5 September 2021 | 03:02