Gap messenger
Download

🔴 نشست صمیمی با دکتر مرتضی فرهادی

🔸 به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات راهبردی ژرفا، در این نشست فعالیت ها و آثار پژوهشی استاد فرهادی و سیر تاریخی و فرایندی ( از شکل گیری ایده تا یافته های علمی) تشریح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
یاریگری و تعاون انسان و گروه های ایرانی به خصوص در بازه تاریخ معاصر و نقد پرداخت و صورت‌بندی موجود در این زمینه، ایده مرکزی این گفتگو مطرح گردید.
شکل گیری علوم انسانی غرب در حول مفهوم تضاد و رقابت ناشی از آن، تببین های نظری و تجربی بر این مبنا از منظر استاد فرهادی عامل اصلی ضعف علوم اجتماعی از شناخت جامعه ایران (علی الخصوص واقعیت های اجتماعی آن در زمینه مشارکت اجتماعی، یاریگری و خیر جمعی) بوده که به واسطه وارداتی بودن این علوم در دانشگاه های کشور، شکل گرفته است.
گفتمان نوسازی و عوارض فرهنگي- اجتماعی آن در ایران نیز از جمله موضوعاتی بوده که حول این ایده با رویکردی آسیب شناسی بدان پرداخته شد.

#اندیشکده_مطالعات_اجتماعی

🔹تارنمای رسمی مرکز مطالعات راهبردی ژرفا
🌐http://www.jsrc.ir

🔸کانال مرکز مطالعات راهبردی ژرفا
🆔 @jsrc_ir

22 September 2022 | 11:05