Gap messenger
Download

🕎 سفر بمیدبار / کتاب اعداد ؛ آیات ١ تا ۱۲

🔸خدا به مُشه [موسی] و اَهَرون [هارون] چنین گفت:
🔸قانون توراه [تورات] که خدا فرمان داده است، چنین است: به فرزندان ییسرائل [بنی‌اسرائیل] بگو ماده گاو قرمز رنگ بی‌عیبی را که نقصی در آن نبوده و یوغ بر آن گذاشته نشده باشد نزد تو بیاورند.
🔸آن را به اِلعازار کوهِن [کاهن] بدهید تا آن را بیرون اردوگاه ببرد و در حضور خودش آن را سر ببرد.
🔸العازار کوهِن از خون آن با انگشتش بردارد و آن خون را هفت بار به مقابل روی چادر محل اجتماع [خیمهٔ عبادت] بیفشاند.
🔸و در مقابل چشمش آن ماده گاو را بسوزاند، پوستش و گوشتش و خونش را با مدفوعش بسوزاند.
🔸کوهِن، چوب سرو آزاد و زوفا و پشم رنگ‌شده به رنگ قرمز گرفته و داخل آتشی که آن ماده گاو در آن می‌سوزد بیندازد.
🔸کوهِن لباس‌هایش را شسته بدنش را در آب غسل دهد و بعد به اردوگاه بازگردد و آن کوهِن تا شامگاه ناپاک خواهد بود.
🔸و آن کسی که آن را می‌سوزاند لباس‌هایش را در آب بشوید و بدنش را در آب غسل دهد و تا شامگاه ناپاک خواهد بود.
🔸مردی پاک خاکستر آن ماده گاو را جمع نماید و به بیرون از اردوگاه در جای پاکی بگذارد و برای جمعیت فرزندان ییسرائل [بنی‌اسرائیل] به‌عنوان «مِی‌نیدا» [*] نگاه‌داری شود (فقط) همین پاک‌کننده است.
🔸و جمع‌آوری‌کنندهٔ خاکستر آن ماده گاو، لباس‌هایش را بشوید و تا شامگاه ناپاک خواهد بود. (این) برای فرزندان ییسرائل و برای غریبی که در میان آن‌ها زندگی می‌کند قانون ابدی است.
🔸هرکس مُرده‌ای از هر آدمی که باشد (مرده یا جنین چهل‌روزه به بالا و یا قسمتی از بدن آن‌ها) را لمس نماید هفت روز ناپاک خواهد شد.
🔸وی در روز سوم و در روز هفتم به‌وسیلهٔ آن (مِی‌نیدا) خود را پاک نماید، پاک خواهد شد و اگر در روز سوم و در روز هفتم خود را پاک ننماید پاک نخواهد شد.

[*] «مِی‌نیدا» [آب طهارت] آبی بود که با خاکستر گاو قرمز تهیه می‌شد و برای تطهیرکردن اشخاص ناپاک به‌کار می‌رفت.

✅ اندیشکده مطالعات یهود:
🇮🇷👉 @jscenter

20 September 2022 | 02:47