Gap messenger
Download

💥 آیا فلسطینی‌ها زمین‌های خود را فروختند؟

✡ یهودیان در دوره قیمومت انگلستان از راه‌های مختلفی اقدام به خرید زمین کردند:

1⃣ راه نخست، زمین‌هایی که متعلق به #اقلیت_یهودی ساکن فلسطین بود.
2⃣ راه دوم، از طریق دولت #قیمومت انگلستان بود.
3⃣ راه سوم، خرید زمین از طریق #فئودال‌های لبنانی و سوری بود.
4⃣ راه چهارم، خرید از برخی #فلسطینی‌ها بود که با انگیزه‌های متفاوت زمین خود را علناً به صهیونیست‌ها فروختند.

✍ در مجموع اراضی خریداری شده از چهار روش فوق حدود ۲٢۰هزار هکتار از زمین‌های فلسطین را شامل می‌شد. مجموع اراضی فلسطین ۲.٧ میلیون هکتار است که رقم فوق حدود ۸% کل فلسطین را شامل می‌شود. در کتاب «فروش زمین شایعه یا واقعیت» این رقم با کمی تفاوت حدود ۶% کل فلسطین ذکر شده است.

📖 متن کامل این یادداشت را اینجا بخوانید:
👉 http://jscenter.ir/slave-jews/israel/9995

✅ اندیشکده مطالعات یهود:
🇮🇷👉 @jscenter

13 May 2022 | 12:41