Gap messenger
Download

مشاوره ژنتیک شاخه ای ازژنتیک پزشکی است که احتمال بروزبیماری های ژنتیکی درافرادرابررسی می کند
مشاوره ژنتیک یک فرآیند ارتباطی است که مشکلات انسانی ناشی از رخ دادن یا احتمال رخ دادن یک بیماری ژنتیکی در خانواده را بررسی خواهد کرد.مشاوره ژنتیک، به منظور ارائه اطلاعات و خدمات به افرادی است که ممکن است در معرض اختلالات ژنتیکی باشند. در طول جلسات، متخصص ژنتیک تمامی موارد ژنتیکی فرد و یا خانواده را بررسی می کندتابه تائیدوتشخیص قطعی برسد.
در واقع مشاوره ژنتیک راهی موثر است که باعث می شود معلولیت ها کاهش یابند. افرادی که مشاوره ژنتیک انجام می دهند آگاهی و اطلاعات خود را در این زمینه افزایش می دهندوهمین امربه جلوگیری ازبروزمعلولیت هاکمک خواهدکرد.مهم ترین بخش خدمات ژنتیک مشاوره ژنتیک است که کاربردهای بسیاری دارد.
روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 10 لغایت 12 صبح مشاوره ژنتیک قبل ازازدواج،قبل ازبارداری وحین بارداری با تعیین وقت قبلی توسط پزشک در این آزمایشگاه انجام می پذیرد.

🌐 http://www.jampath.com/
رشت گلسار بلوار نماز صدمتر بالاتر از درمانگاه صابرین قبل از اتمام پل
33133290-95

🔬 آزمایشگاه جم رشت 🔬

18 December 2018 | 10:19