Gap messenger
Download

🎥رئیس موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی: افرادی که 2 واحد واکسن از نوع ویروس غیر فعال یا واکسن های دیگر را دریافت کردند می توانند واکسن رازی را در دز سوم بزنند.

🌐 http://iribnews.ir
@iribnews

25 November 2021 | 11:13