Gap messenger
Download

📢 در گفتگو با مدرسین کارگاه‌های «نگین فیروزه‌ای» مطرح شد؛
اشتیاق آموختن شعر و داستان با عطر معارف رضوی

🔰 مدرسین کارگاه‌های «نگین فیروزه‌ای» در بخش سرایش شعر و داستان نویسی با اشاره به روند برگزاری این کارگاه‌ها، شور و شوق هنرجویان برای آموختن مبانی شعر و داستان با محوریت معارف و سیره رضوی را بسیار قابل توجه دانستند.

🌐 https://www.iranpl.ir/news/31197/
🔊 @iranpl

19 October 2021 | 03:42