Gap messenger
Download

🚫📱با اتمام مهلت در نظر گرفته شده برای تلفن‌های همراه قاچاق، فرآیند «قطع‌شدن» این گوشی‌ها از 14 دی آغاز شده و روزانه بطور متوسط بالغ بر 2000 دستگاه تلفن همراه قطع شده است.

🆔 @hamta_ntsw

10 January 2018 | 05:59