Gap messenger
Download

✅ #زعفران
دمکرده زعفران در زنان، باعث بازشدن قاعدگی می شود و آرامبخش است ولی در بارداران خطر سقط دارد.
@Food

14 October 2017 | 02:18