Gap messenger
Download

صداهای اطراف را میشنوم ؛
منطق‌هایم تک به تک زیر سوال میروند ؛
شرمنده صامت‌ و مصوت‌ها اما
تلاش بیشتری بکنید
من زنده ام!!

4 September 2023 | 08:26