Gap messenger
Download

درون تمام ما عنصر هایی در حال جنب‌و‌جوش برای تسخیر وجودت هستند ؛
خاطرات ،
افکار ،
احساسات ...
گاهی تو آنقدر قوی میشوی که در این جنگ ، سربلند لبخندی میزنی و به مسیر ت ادامه میدهی...
اما قلم من ب همین خوشی تمامش نمیکند!
گاهی عوامل آتش بسی موقت ایجاد میکنند تا تو را زمین بیاندازند و بعد جنگ داخلی را آغاز کنند اما نمی دانند بعد از پیروزی حسی متولد خواهد شد..
حرفهایم را ممکن است در ظاهر نفهمی اما یقین داشته باش، تمام این کلمات در وجود تو بارها و بارها اتفاق افتاده اند و تو آن را درک کرده ای..
آنها کم کم بر تو نفوذ میکنند و تو به یاد خاطرات گذشته، به احساساتت فکر میکنی و آنگاه حسی در تو طغیان میکند و این
همان جنگی در میان وجود توست!
حسی که هنوز نامی برایش ننوشته ام اما تو آنرا حس میکنی..
تو حس میکنی نمیتوان برگشت و دوباره تجربه کرد
تو درک میکنی خنده ها را نمیتوان مجدد شنید
تو میفهمی زمان چگونه به سادگی میمیرد!...
اما بازم جلو تر بیا ،
بیا و کمی نگاهت را تغییر بده
گذشته ات را ببین و آینده ات را محکم تر بچین و نزدیک شو به معنای کلماتی که کس درک نکرده!...
'لیکو

26 August 2023 | 02:08