Gap messenger
Download

#پاسخ_به_سوالات

سوال:سلام علیکم. برخی ازبستگان با وجود مسلمان زاده بودن اهل واجبات از جمله نماز نیستند و اگر دید و بازدید را بهگونه این تنظیم کنیم که همزمان با اذان نباشد یا در دورهمی ها موقع اذان به نماز بایستیم ناراحت و گاهی عصبانی میشوند و اینکار را توهین به جمع میدانند, در چنین مواردی تکلیف چیست؟ آیا باید تقیه پیشه کرد و از انجام واجباتی مانند نماز در حضور آنها خودداری کرد؟ به طور کلی و خارج از سوال مطرح شده با اینگونه افراد چگونه باید برخورد کرد؟

پاسخ: سلام علیکم. تاخیر از اول وقت در چتین موردی بی اشکال است. و نباید حساسیت نشان داد. بهتر است آنان را با فضیلت نماز اول وقت و تقدم امتثال فرمان خدا بر هر خواسته ای آگاه سازید.

✅سوالات خود را از طریق سامانه زیر ارسال نمایید

https://digiform.ir/ayatollahaminestefta

8 April 2022 | 11:57