Gap messenger
Download

شمار کاربران #ویراستی از ۱۰۰ هزار کاربر گذشت.
وزیر ارتباطات با اعلام این خبر، از پیوستن خودش به این شبکه اجتماعی خبر داد.
شبکه دو - اخبار ۲۰:۳۰

1 30 April 2023 | 11:21