Gap messenger
Download

و قلم بهانه ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی‌شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای خبر خلاصه شویم.
خبرنگاری تنها یک حرفه نیست بلکه آمیخته به هنر و عشق است.مطمئنا مبارک است روزی که به نام شماست.
تیم پیام رسان گپ این روز را به تمامی طلایه داران حقیقت تبریک می‌گوید.
#پیام_رسان_گپ
#روزخبرنگار
@blog

8 August 2021 | 11:55