Gap messenger
Download

یکی از مهمترین ملزومات بشر خون و فراوردهای خونیه!
تا جایی که حیات بعضی از بیماران به خون وابسته ست.
تو این روزهای کرونایی نیاز به خون چند برابر شده!
حتما اگر شرایط اهدای خون رو دارید دریغ نکنید و در اسرع وقت به اولین مرکز اهدای خون مراجعه کنید.
خیلی ها به خون من و شما احتیاج دارند.
24 خرداد روز اهدای خون گرامی باد.❤

14 June 2021 | 01:59